Vzorky měli k vyšetření na mor včelího plodu je vhodné oddělit od vzorků na varroázu.

Na počátku letošního roku bylo zavedeno zasílání objednávek k vyšetření vzorků zimní měli na varroázu elektronicky s využitím CISu. Ve světle skutečností, že se, že se jednalo o značný zásah do dlouhodobě prováděného postupu a na přípravu a vysvětlování zejména funkcionářům ZO ČSV bylo málo času, celá záležitost proběhla celkem dobře.

Ti, kteří vkládání údajů v počítačích prováděli, si už uvědomují, že příště, obohaceni o zkušenosti, všechno zvládnou snadněji. A řadoví chovatelé včelstev, kteří vzorky „pouze“ odevzdali, jistě ocenili, že se velmi brzy dozvěděli výsledky vyšetření na varroázu a tak se mohli včas připravit na případné jarní léčebné zákroky.

Jednotné objednávky

Včelaři i laboratorní pracovníci však řešili problém, jak v tomto procesu naložit se vzorky, u nichž se požadovalo kromě vyšetření na varroázu také vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu. Obě vyšetření z jednoho směsného vzorku zimní měli se zavedla před mnoha roky především jako ulehčení práce chovatelům včelstev. Ale tehdy bylo v republice známo méně ohnisek moru včelího plodu než nyní a také těchto souběžných vyšetření se provádělo ve srovnání se současností málo. Nyní je nákazová situace v moru včelího plodu výrazně horší. Proto se posílá k vyšetření na tuto nákazu mnohem více vzorků. Jednak podle nařízených veterinárních protinákazových opatření, ale také jako povinnost před přemísťováním včelstev, oddělků a matek mimo území obce a před kočováním podle příslušných ustanovení Metodiky kontroly zdraví zvířat, kterou vydává pro každý rok Ministerstvo zemědělství ČR. A rovněž stále přibývají zvídaví chovatelé, kteří sami zasílají vzorky k vyšetření na mor včelího plodu, protože chtějí vědět co nejvíce o zdravotním stavu svých včelstev. Také některé krajské úřady přispívají na zmíněná hromadná vyšetření v rámci svých územních působností. Pro úplnost je třeba v této souvislosti uvést, že ČSV už od roku 2013 usiluje o postupné plošné vyšetření všech stanovišť včelstev. Věříme, že k tomu časem bude přikročeno. Z toho všeho vyplývá, že nastal čas příprav na to, kdy bude třeba zvolit pro získávání, odesílání a vyšetřování vzorků měli na mor včelího plodu nejvhodnější období Ale zároveň i odpovídající jednotnou formu provedení a vyplňování objednáyek těchto vyšetření. Přímo se nabízí, že bude účelné přizpůsobit požadavkům současnosti i náš CIS.

Dvě vyšetření - dva vzorky

Komise pro zdraví včel RV ČSV se touto záležitostí opakovaně zabývala. Zvažovala mnohé okolnosti, vyhodnocovala zkušenosti ze včelařské praxe u chovatelů i funkcionářů ZO ČSV, požadavky a poznatky laboratorních pracovníků státních veterinárních ústavů a Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Zásadní byly také názory odborných pracovníků krajských veterinárních správ, kteří případné pozitivní mikrobiologické nálezy bakteriálního původce moru včelího plodu ve vzorcích z jednotlivých stanovišť řešili v terénu.

Závěr je poměrně jednoduchý a jednoznačný. Mělo by se přestat s požadováním dvou vyšetření z jednoho směsného vzorku zimní měli, tedy na varroázu i mor včelího plodu. Je třeba si uvědomit, že odsypáním části měli v laboratoři k vyšetření na moru za určitých okolností může snížit přesnost a spolehlivost obou vyšetření. Ale to není nejpodstatnější. Mnohem závažnější že v únoru jsou laboratoře plně kapacitně vytížené vyšetřováním varroázy. Vzorky na mor se většinou vyšetřovaly s časovým posunem, takže výsledky vyšetření budou doručovány v některých případech v době, kdy už mohly být na stanovištích s pozitivním bakteriologickým nálezy hotové prohlídky včelstev. Ty však vyžadují určitou organizační přípravu. S přihlédnutím k rychlému jarnímu rozvoji včelstev každý časový odklad nežádoucí.

Řešení je snadné. Vychází z povinnosti platné pro každého včelaře. Zhruba 7 až 10 dnů po posledním podzimním léčebném ošetření včelstev, ať metodou fumigační nebo aerosolem, musí být očištěny podložky umístěné na dnech úlů. Následně se opět vkládají zpět na dobu dalších nejméně 30 dnů za účelem shromáždění směrodatného množství zimní měli k vyšetření na varroázu. Je výhodné k vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu využít právě tu měl, která bude na podložkách po výše zmíněných 7 až 10 dnech po posledním léčebném zákroku. Podle veterinárních požadavků se vytvoří směsné vzorky z maximálně 25 včelstev, tedy nikoliv od všech včelstev na stanovišti bez ohledu na je celkový počet, jak se tvoří směsné vzorky zimní měli pouze na varroázu. V tom se u dosud společných vzorků na varroázu i mor občas chybovalo a naopak, někde zase zbytečně navyšovaly počty vzorků na varroázu od jednoho chovatele a z jednoho jeho stanoviště.

 


TOP