Včelařovi povinnosti

Včelařovi povinnosti se dají velmi jednoduše shrnout na pár základních bodů. Prvně musí být včelař zaevidován v centrální evidenci včelařů, pak musí mít nahlášeno stanoviště úlů na obecním úřadě a v neposlední řadě, jako u čehokoliv jiného, musí včelař platit daně.

Vše má přitom své opodstatnění – evidence včelaře je důležitá pro veterinární správu, stanoviště úlů je důležité pro oblastní zemědělce kvůli postřikům a třetí povinnost je klasická, která je ale odměňovaná množstvím dotací.

Než začnete včelařit

Než přivezete vlastní včelstva, je potřeba splnit pár legislativních kroků:

  • Nahlásit stanoviště úlů a předpokládané pohyby včelstev. Pohyby například kvůli tomu, aby mezi sběrnou oblastí a úlem nebylo dětské hřiště či skládka. Tento krok provedete na obecním úřadě.

  • A nakonec, před přivezením včelstev potřebujete získat atest od veterinární správy. Dostanete číslo chovatele a číslo stanoviště.

  • Na převoz koupených včelstev či oddělků potřebujete veterinární atest, bez kterého takto učinit je nelegální.

Pravidelné povinnosti

Včelař má také několik povinností, které opakuje, nejčastěji jednou za rok. Patří k nim:

  • Do konce února musí nahlásit stanoviště úlů na obecní úřad (zákon 326/2004 Sb.).

  • Do 15. září nahlásit stav chovaných včelstev na ČMSCH ke dni 1. září

Pro každé stanoviště musí včelař vést registr, který by měl být pokaždé označen na titulní straně jménem včelaře nebo názvem či registračním číslem hospodářství. V registrech se eviduje počet včelstev, jejich každé změny v počtu, koho se tyto změny týkají a kdy k nim přesně dochází. Dále údaje o přemisťování včelstev, v případě úhynu uvést důvody na základě veterinárního šetření. Do registrů se také zaznamenávají provedené kontroly s datem a jménem kontrolora. (Zákon 154/2000 Sb. a vyhláška MZe 357/2001 Sb.)

Daně

Stejně jako veškeré příjmy, je i včelařství zatíženo daní. Přesněji zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jestliže má včelař svého koníčka i jako obor podnikání, řídí se § 7 uvedeného zákona. Ve většině případů včelaři nejsou podnikateli a tak se řídí jen § 10, ods. 3. „ostatní příjmy".

To znamená, že pokud má včelař méně jak 40 včelstev, počítá se jako příjem z jednoho včelstva částka 500 Kč. Přičemž platí, že tyto „ostatní příjmy" jsou do částky 20 000 Kč ročně osvobozeny od daně osvobozeny. Pokud tuto částku přesáhnete, musíte přiznat daně, vyplnit příslušný formulář a daně zaplatit. Pomatujte však, že od příjmů můžete odečíst prokazatelně vynaložené náklady. Může to být nákup nových zařízení, krmiva pro včely atd.

Přesun včelstev

Když se včelař rozhodne k přemístění včelstev, bude se muset řídit podmínkami uvedenými ve veterinárním zákoně v § 6. Při přesunu mimo kraj, musí získat včelař „veterinární osvědčení k přemístění zvířete,“ který vydává krajská veterinární správa z místa původu zvířete. V případě, že dochází zároveň i ke změně chovatele, musí mít osvědčení i potvrzení od soukromého veterináře o stavu a nákazovosti včelstva.

Pokud bude v době přesunu aktuální problém nějaké epidemie, bude se povolení řídit i „mimořádnými veterinárními opatřeními", který vydává krajská nebo okresní veterinární správa.

Co ještě vědět?

Doporučujeme schovávat a archivovat veškeré účty a potvrzení, hlavně o příjmech a výdajích, o placení daní.

Pokud plánujete zažádat o státní dotaci, musíte tak učinit do 15. září prostřednictvím základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV). O dotaci může žádat i nečlen. Podmínky na krajské a EU dotace se liší a informace o nich naleznete přímo u poskytovatele dotace.

 


TOP